รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลชมเชย FoSTAT-Nestle Quiz Bowl

              ทีมนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย (ชนะเลิศลำดับที่4) ในการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT –Nestle Quiz Bowl 2007 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand, FoSTAT) ในปีนี้มีทีมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหารจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 61 ทีม

โดยสมาชิกทีมจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ที่เข้าแข่งขันได้แก่ นางสาวกุลธิดา ชลูดดง นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช และนางสาวชัชรี เมธาชวลิต ขอยกย่อง และปรบมือให้กับนักศึกษาดังกล่าว ในการทำชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาและมหาวิทยาลัยของเราด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง


การรับมอบรางวัล (นักศึกษา จากซ้าย: นางสาวกุลธิดา ชลูดดง นางสาวชัชรี เมธาชวลิต นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช และนางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ )ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน (จากซ้าย: นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช นางสาวชัชรี เมธาชวลิต นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร