รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล Popular Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
               โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรุตบิทส์ แยม และไส้เพสทรี จากกล้วยน้ำว้าอบแห้ง" ซึ่งมี ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Popular Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มของ Pavilon อาหาร ในงานแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 : IRPUS 51” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 มีนาคม 2551 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร