รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในงานกีฬาเปิดกระป๋อง
             นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แก่  นางสาววิภาวี เหลืองศศิพงศ์ นางสาวสมฤดี ช่วยบำรุง และนางสาวดวงรัตน์ พรเทวบัญชา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในงานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร