รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา
            นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นใน "สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ" เป็นเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้การสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท Thai Foods International Co., Ltd.

            นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล ทำงานวิจัยในหัวข้อ "ผลของสภาวะการอบแห้งต่อสารประกอบระเหยง่ายที่ให้กลิ่นรสและสารประกอบฟีนอลิคในลำไยอบแห้งพร้อมเปลือกและชาลำไย" โดยมี ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ในปี พ.ศ. 2548 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ในปี พ.ศ. 2550

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร