รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
           นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร เข้าแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2010) ซึ่งจัดในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยทีมจาก ม.ศิลปากร ได้ส่งผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวผงและอัดก้อนเข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 21 ทีม จาก 19 มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

  ทีม "มะพร้าวหวาน" ประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน คือ น.ส. นิศรา ฮะเจริญ น.ส. วรัญญา ศรีสุทัศน์กุล และ
น.ส. วรรธนา เจือจาน โดยมี ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร