รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 FoSTAT-Nestle Quiz Bowl
       นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หรือที่รู้จักกันในนาม FoSTAT-Nestle Quiz Bowl) ประจำปี 2010  ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 60 ทีม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

         สมาชิกในทีมของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  ประกอบไปด้วย 1) น.ส. นพมณีรัตน์ ลีลาวิวัฒน์ 2) น.ส. นิศรา ฮะเจริญ 3) น.ส. ปวิชญา โภชฌงค์ 4) น.ส. ภควรรณ ชัยขจรวัฒน์


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร