รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1
           ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของชนิดสารซอร์บิแทนต่อการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว" ของ น.ส. สุกัญญา เสเกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยงานวิจัยดังกล่าว มีผู้ร่วมวิจัยคือ น.ส. สกาวเดือน เบาะเปลียน และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร