รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
                นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ทีม “CANDY CAN DO” ซึ่งประกอบด้วย นางสาวแคทลียา ชาติไทย นางสาวละอองดาว เทศจันทึก นางสาวจรัสวรรณ องค์เพลาเพลิด  และนางสาวชนาพร ภัทรพงศ์โอฬาร  โดยมี ผศ.ดร.ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ลูกอมเปลือกส้มโอเคลือบช็อคโกแลต (Spicy Chocolate Pomelo Candy)”  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ห์ จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภคที่พัฒนาจากของเหลือใช้หรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประเภทพืช” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร