รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น
       นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้"

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร