รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น
       นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้"

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร