รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น"
        ผลงานของนางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล, นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ, นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากงานวิจัยในหัวข้อ "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกค้างในถั่วฝักยาวแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้"

       งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา โดยในปีนี้ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้จัดงานประชุม

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร