รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลการประกวด Oral presentation competition
          นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ จากการประกวด Oral presentation competition จากงาน Food Innovation Asia Conference 2016 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา จัดโดย Agro-Industry Academic Council Association (AIAC) โดยมีอาจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา
 


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร