รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล "บทความวิจัยดี"
           นางสาวอธิชา เนตรบุตร นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับรางวัล "บทความวิจัยดี" จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยงานวิจัยดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร