รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับนิสิตนักศึกษา
 
        นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลที่ 3 สาขา Food for NCDs เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผลงาน "ลูกชิ้นปลาสอดไส้แกงเขียวหวาน " จากการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 5 (AI-Innovation Contest 2016) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
 
            1. นายคมกฤช อร่ามศรีธรรม
            2. นางสาวตรีรัตน์ ภาษาอักษร
            3. นางสาวเพชรัตน์ วิยะแก้ว
            4. นางสาวมัทนียา คล้ายสอน
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร