รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
1. ทีม Designedly
นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล (เทคโนโลยีอาหาร)
นางสาวฐาปนี บุณยเกียรติ (เทคโนโลยีอาหาร)
นางสาวอรวรรณ แขกวงศ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


2 ทีม Car Alert
นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี (เทคโนโลยีอาหาร)
นางสาววิลาวัณย์ จึงมานะกิจ (เทคโนโลยีอาหาร)
นายกฤตนัยน์ ใจกันทะ (เทคโนโลยีอาหาร)

3. ทีม Stay Thai
นายธิติวัฒน์ พึ่งสีเกล้า (เทคโนโลยีอาหาร)
นางสาวจริยา เกวียนวงษ์ (เทคโนโลยีอาหาร)
4. ทีม Easy Thailand
นายทวีศักดิ์ ถานะ (เทคโนโลยีอาหาร)
นายพิพัฒน์ อุรเคนทร์ (คณะมัณฑนศิลป์)
5. ทีม Four Man
นางสาวสุทธิประภา ถาวรสถิตย์ (เทคโนโลยีอาหาร)
นายธีระยุทธ เหลืองจารุธร (เทคโนโลยีอาหาร)


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร