ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
             Professor Kohei Nakano ศาสตราจารย์ประจำ Laboratory of Postharvest Engineering และ รองคณบดี The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จึงได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ท. 330 เวลา 10.20 – 11.20 น. ในหัวเรื่อง “Achievement of Long Term Storage of Persimmon Fruits by Modified Atmosphere Packaging (MAP) Based on Physiological and Mathematical Approaches” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลูกพลับให้ยาวนานขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการปรับสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Postharvest Biology and Technology ในปี 2018 นี้
         
     
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร