ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
            ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก Institute for Sustainable Agro-ecosystem Service (ISAS), Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo และ Professor Dr. Kohei Nakano จาก The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ตามคำเชิญของ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561 ในโอกาสนี้นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาได้มีโอกาสช่วยงานวิจัยในระหว่างนี้ด้วย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร