ข่าวประชาสัมพันธ์
คณาจารย์และภาควิชาได้รับรางวัลงานวิจัย
      คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยประจำปี 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" และ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ยังได้รับ "รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น" พร้อมกันนี้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยังได้รับ "รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาด้านงานวิจัย" โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

     โดยในปี พ.ศ. 2559 ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus รวม 10 เรื่อง ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์รวม 5 เรื่อง และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ รวม 2 เรื่อง จากผลงานวิจัยทั้งหมดทำให้ภาควิชามีจำนวนผลงานพัฒนาขึ้นจากปี 2558 เป็นอันดับหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหากรรม

    สำหรับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนั้น ผลงานวิจัยของ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการจำนวนกว่า 30 ราย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร