ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
         นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Startup Thailand League 2017 ได้เข้ารับรางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้

นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล
นางสาวฐาปนี บุณยเกียรติ


นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี
นางสาววิลาวัณย์ จึงมานะกิจ
นายกฤตนัยน์ ใจกันทะ

นายธิติวัฒน์ พึ่งสีเกล้า
นางสาวจริยา เกวียนวงษ์
นายทวีศักดิ์ ถานะนางสาวสุทธิประภา ถาวรสถิตย์
นายธีระยุทธ เหลืองจารุธร
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร