ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการประเทศญี่ปุ่น
         นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกรวม 5 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2017) พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ณ Tokyo University of Science เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร