ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
       นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง" แบบโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง Effect of drying temperature and drying methods on color of dried tumeric slices ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร