ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับทุนไปประเทศออสเตรีย
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2560 เพื่อไปทำวิจัยด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค Near-infrared (NIR) spectroscopy ร่วมกับ Univ.-Prof.Mag.Dr. Christian W. Huck ณ Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Center for Chemistry and Biomedicine, University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2560

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร