ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
         นางสาวเพียงใจ เลิศศรี นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2017 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง  22 กันยายน 2560  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาเทคโนโลยีอาหารกับ Faculty of Agriculture, Kagawa University ซึ่งได้จัดมาเป็นปีที่ 3 แล้ว


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร