ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2017) ณ Tokyo University of Science เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ  Stability of Natural Antioxidants in Vegetable Oil at High TemperatureContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร