ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์เข้ารับเกียรติบัตร
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากการได้รับรางวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการ  2nd Nordic Baltic Drying Conference 2017 ณ เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร