ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk
        นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าฟังบรรยายพิเศษโดยคุณธนัญญา เครือบัวและคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพอาหารพร้อมปรุง บริการส่งถึงหน้าบ้าน Cookit Delivery  วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร