ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk
     นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมกว่า 200 คนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกของไทย เมือวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ เข้าฟังรวมกว่า 600 คน


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร