ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Food Business Development for Start-Up Camp
         นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรม Food Business Development for Start-Up Camp ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 612438  การจัดการธุรกิจอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.วิชชากร สวนทรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายแนะนำสตาร์ทอัพอ.ณัฐวัชร เทียมทัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายแนะนำเครื่องมือ Lean Canvas
คุณธนัญญา เครือบัว เจ้าของกิจการ Cookit Delivery สตาร์ทอัพด้านอาหาร บรรยายแนะนำการเป็นผู้ประกอบการ และการ pitching


บรรยากาศการทำงานกลุ่มเพื่อหาแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาการ piching ไอเดียธุรกิจของนักศึกษา
อาจารย์และผู้ประกอบการให้ข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอไอเดียธุรกิจ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร