ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
           นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เดินทางไปเป็น guest scientist ณ Institute of Process Engineering in Life Sciences Section I: Food Process Engineering, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ประเทศเยอรมนี เพื่อทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยมี Dr. Ulrike van der Schaaf เป็นผู้ให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 10 ธันวาคม 2560

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร