ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ได้รับการการคัดเลือกเป็นผลงานโดดเด่น
           งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสูตรแป้งผสมสำเร็จสำหรับผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว ของ น.ส. สกุลชนก พลศักดา นักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี ผศ. ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Outstanding หรือ 10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.ที่มีผลงานต้นแบบและมีแนวโน้มการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม จากงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร