การทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณท์อาหารไทยมังสวิรัติ และฮาลาลในกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติ
       ผศ. ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ผศ. ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ จัดการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณท์อาหารไทยมังสวิรัติ และฮาลาลในกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติ วันที่ 5 – 7 เมษายน 2560 ณ สวนนงนุชContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร