ข่าวประชาสัมพันธ์
      นักศึกษาปริญญาโทและ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th Asian NIR Symposium (The ANS2016 and The 32nd NIR Forum) ที่เมือง Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 ดังนี้

  • Busarakorn Mahayothee, Hathaichanok Poungjun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle and Joachim Müller. 2016. Development of Common Model for Determining Total Sugars to Sucrose Ratio of Osmotic Dehydrated Mango and Pineapple prior to Drying using Near Infrared Spectroscopy. (Poster presentation)
  • Pontalate Duangsuwan, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee and Joachim Muller. 2016. Quality analysis of mango cv golden nam dok mai by laser ligth backscattering imaging. (Oral Presentation)
  • Ratiporn Ektasaeng, Sinjai Tantinijakun, Pramote Khuwijitjaru and Busarakorn Mahayothee. 2016. Rapid Determination of Moisture Content, Mold and Aflatoxin B1 in Corn using Near Infrared Spectroscopy. (Poster presentation)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร