ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษานำเสนองานในต่างประเทศ
       นักศึกษาปริญญาโทและ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th International Drying Symposium (IDS2016) เมือง Gifu ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 ดังนี้

  • Auppatumkuldilok, P., Boonrod, Y., Khuwijitjaru, P., Mahayothee, B., Janjai, S. 2016. Total phenolic content in solar dried kaffir lime leaves. (Poster presentation)
  • Kwianwong, C., Boonrod, Y., Youngsaad, W., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. 2016. 5,7-dimethoxyflavone content in solar dried Krachaidum. (Poster presentation)
  • Prasan Pankaew, Korntip Tohsing, Busarakorn Mahayothee and Serm Janjai. A large scal parabolic green house type solar dryer: Field performance and utilization in agro-industries of dried bananas in Thailand. (Oral Presentation โดย ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย)
  • Saetiew, S., Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Eakaphan Keowmaneechai, Serm Janjai. Bioactive compounds retention in solar dried germinated parboiled brown rice. (Poster presentation)
  • Thamsala, T.,Boonrod, Y., Youngsaad, W., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. 2016. Curcumminoids content in solor greenhouse dried Plai (Zingiber cassumunar). . (Poster presentation)
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร