ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับเชิญบรรยายในต่างประเทศ
         ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Institute of Agricultural Engineering มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี ให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Applications of Solar drying in Thailand" ในวันที่ 4 เมษายน 2560 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ใน The seminar series “Tropical Agriculture” ของสถาบันContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร