ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
         นางสาวอธิชา เนตรบุตร นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับรางวัล "บทความวิจัยดี" จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยงานวิจัยดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร