ข่าวประชาสัมพันธ์
คณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และคณะ ได้รับรางวัล Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Effect of drying methods on antioxidant capacity and phenolic compounds in nut grass tuber ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Nordic Baltic Drying Conference 2017 ณ เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560   

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร