ข่าวประชาสัมพันธ์
Special Lectures
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาวต่างชาติ 2 ท่านคือ Assoc.Prof.Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่นและ Dr. Marcus Nagle จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

         Dr. Marcus Nagle จาก Institute for Agricultural Engineering, The University of Hohenheim ได้บรรยายในหัวข้อ  "Literature reviews and Bibliography citation management" โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา 2, 3 และ 4 เข้าฟังด้วย โดย Dr.Nagle เน้นให้ความสำคัญกับการ Plagiarism ในการเขียนงานวิชาการและการใช้ซอฟท์แวร์ในการช่วยจัดการเอกสารอ้างอิง เช่น Mendeley ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ฟรี        สำหรับ Assoc.Prof. Dr.Eriko Yasunaga จาก Institute for Sustainable Agro-ecosystem Service (ISAS), Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo ได้บรรยายเรื่อง "Postharvest Technology in Japan" โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งลงทะเบียนรายวิชา Postharvest Technology เข้าฟังด้วย โดย Dr.Yasunaga เล่าถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ในประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ปัจจุบันมีอัตราการเกิดปัญหาด้านอาหารเป็นพิษค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังได้แนะนำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในการติดตามหรือดูแลการเพาะปลูกและการขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อนำไปปรับปรุงระบบขนส่งให้รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ให้สูงยิ่งขึ้น

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร