ข่าวประชาสัมพันธ์
Professor Lrong Lim
         Professor Dr. Lrong Lim (ที่สองจากซ้าย) Director ของ Kagawa University International Student Center มหาวิทยาลัยคากะวะ (Kagawa University) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เมื่่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 พร้อมกันนี้ได้พบปะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามโครงการ Sanuki Program

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร