ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
           ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดกิจกรรมนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) จำกัด บริษัทอราบิก้าคอฟฟี่บีน จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด อำเภอสันทราย และจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 - 12 มกราคม 2560

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ การพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของประเทศ
เรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดการแฟ บริษัทชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) จำกัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจาการดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร