ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาตรีได้รับทุนไปประเทศญี่ปุ่น
         นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ น้อยพันธุ์ นางสาวสุภาวดี สมคะเน และ นายทวีศักดิ์ ถานะ ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Student) ในโครงการ Sanuki Program ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาจะได้เข้าเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมีการทำโปรเจ็คที่เกี่ยวข้องกับเมือง Kagawa
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร