ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์เดินทางไปสอนที่ประเทศเยอรมนี
           ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เป็น guest lecturer บรรยายเรื่อง Handling and Processing of Tropical Fruits สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชาวเยอรมันที่ลงทะเบียนเรียน winter semester: Module Postharvest Technology ในวันที่ 23 มกราคม 2560 นอกจากนี้ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ยังใช้โอกาสนี้ตรวจเยี่ยมการทำการทดลองของ นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ที่ได้รับทุนจาก Food Security Center (FSC), the University of Hohenheim ไปทำวิจัยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร