ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยที่เยอรมนี
นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับทุน "Visiting PhD Sandwich Scholarship" ไปทำวิจัยระยะสั้นเรื่อง Effect of drying and light exposure on quality kinetics and functional compounds in turmeric (Curcuma longa L.) จาก Food Security Center (FSC), the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany ภายใต้ Program "exceed-Higher Education Excellence in Development Cooperation" ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี Prof. Dr. Joachim Mueller จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics เป็น Host Professor

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร