ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ Derick Rousseau
         Professor Derick Rousseau จาก Department of Chemistry and Biology, Ryerson University, Toronto, CANADA ได้รับเชิญมาเป็น Visiting Professor ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม ด้วยทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ของ น.ส.ปวิชญา โภชฌงค์ และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว โดย Professor Rousseau มาร่วมทำวิจัยพร้อมทำการสอนหัวข้อ crystallization ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา The Science and Technology of Chocolate และจะให้สัมมนาในหัวข้อ Structuring food emulsions for improved functionality ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 -15.30 น. ห้อง 2204 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร