ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับรางวัล
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (ขวา) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559  ในปี 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 6 เรื่อง

      นอกจากนี้ในวันดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำวิจัยเชิงพื้นที่ให้แก่บุคคลากรของคณะฯ อีกด้วย

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร