ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
        น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุน คปก. ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัย ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล The Most Influential Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน  JSBBA (Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry) Kansai 3rd Student Forum เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2559 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร