ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่น
       นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก เดินทางไปทำวิจัย ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ  กับ Professor Shuji Adachi โดยนางสาวขวัญใจจะใช้เวลาทำวิจัยเป็นเวลา 7 เดือนตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร