ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเยอรมันเดินทางมาทำวิจัย
      Mr. Finn Petersen นักศึกษาปริญญาโท โปรแกรม Environmental Protection and Agricultural Food Production มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมัน เดินทางมาทำวิจัยเรื่อง Evaluation of solar drying technologies to optimize quality throughupgraded processing of traditional medicinal plants in Thailand  ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2259  โดยมี ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Prof.Dr. Joachim Mueller จาก Institute of Agricultural Engineering, University of Hohenheim  ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร