ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
      นางสาวธมนวรรณ โสตะฉัตร์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety ณ มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2559 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น
  
      โดยในโปรแกรมนี้นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้ด้าน Food Safety ในห้องปฏิบัติการ การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภาษา ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร