ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
         น.ส. คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 ด้วยทุนสนับสนุนจาก Ryerson University ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว โดย น.ส. คคนางค์ ทำงานวิจัยด้านคุณสมบัติทางกระแสวิทยาของออร์กาโนเจลที่ผลิตจากไขรำข้าวและน้ำมันรำข้าว ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 3 เดือน

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร