ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
         นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จากงาน Food Innovation Contest 2016 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT)
 
โดยทีมนักศึกษา (Galaxy Goal) ประกอบด้วย นางสาวฐิติพร เจนกาญจนดิลก, นายณัฐสิทธิ์ ดีประเสริฐ, นางสาวธนิตา เทศแย้ม  นางสาวนวรัตน์ โรจน์อัศวเสถียร,  นางสาวนันทินี  นันทิพิพัฒน์ และนางสาวเพ็ญพร ชาสมบัติ
 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์   ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร