ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเซเนกัล
      ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการฝึกอบรมด้านการอบแห้ง ใน "โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Palabola Dome)ในเซเนกัล"  ณ St. Benoit de Keur Moussa เมือง Thies ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiembassy.org/dakar/

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร